top of page

Μια μικρή γεύση από τον Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Μια μικρή γεύση από τον Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι διατάξεις του οποίου θα ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται - κατά περίπτωση - από 1.1.2014

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται το 2014 στη φορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ μεταβολές θα υπάρξουν τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και κυρώσεων. Από μεθαύριο, Τετάρτη, θα ισχύσουν ο νέος Κώδικας Φορολογία Εισοδήματος, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται στα εξής:

Φορολογία εισοδήματος
 • Νέα κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων.

 • Νέα κλίμακα φορολόγησης εσόδων από ενοίκια.

 • Νέα κλίμακα φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 • Επαναφορά πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων.

 • Επέρχονται μεταβολές στις αποδείξεις επί του εισοδήματος. Πλέον χρειάζεται το 10% επί του εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους και με μέγιστο ποσό αποδείξεων τις 10.500 ευρώ.

 • Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, κατά τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ¨Έτσι, καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας. Τα κριτήρια αυτά είναι η μόνιμη ή κύρια κατοικία, η συνήθης διανομή και το κέντρο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.

 • Καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος, καθώς οι έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» αντικαθίστανται με τον όρο «φορολογικό έτος», που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

 • Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των παροχών σε είδος, κυρίως των εταιρικών αυτοκινήτων, ενώ παροχές σε είδος συνιστούν πλέον και τα δάνεια προς εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών μισθών άνω των τριών μηνών.

 • Αλλάζει άρδην το τοπίο σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Δεν εκπίπτουν δαπάνες άνω των 500 ευρώ, εάν η εξόφλησή τους, δεν γίνει μέσω τράπεζας ή με επιταγή.

 • Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, ανάλογα με την αξία τους και τον χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες.

 • Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση.

 • Δεν υφίσταται πλέον ο όρος "Ελ.Επαγγελματίας" καθώς στον νέο φορολογικό νόμο δεν υπάρχει αντίστοιχο άρθρο 48 όπως στον νόμο 2238/1994.

 • Αλλάζει η παρακράτηση φόρου οντοτήτων με κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και καταργείται το όριο των 300 ευρώ.

 • Αλλάζει η φορολόγηση της υπεραξίας ακινήτων και της υπεραξίας σε περίπτωση πώλησης μετοχών μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και εταιρικών μεριδίων σε Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. , με το νέο συντελεστή να ανέρχεται στο 15%.

 • Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά του νόμου 2238/1994, από 01/01/2014, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημίες της τελευταίας πενταετίας.

 • Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικού λογαριασμού αφορολόγητων αποθεματικών από 01/01/2015.

 • Οι αμοιβές μελών ΔΣ και Εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

 • Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ορίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Φορολογία Ακινήτων

 • Μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στο 3%.

 • Εισάγεται η υποχρέωση δήλωσης Ε9 ένα μήνα μετά την μεταβολή.

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 • Καταργείται το δελτίο αποστολής η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή με άλλο τρόπο.

 • Οι εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, οι κλινικές ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι χώροι στάθμευσης, οι ιατροί και οι οδοντίατροι. κλπ, έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών με την χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά.

 • Διατηρείται το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά στις λιανικές συναλλαγές για την πώληση αγαθών.

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

 • Αλλάζει πλήρως το τοπίο στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων, κλπ.

 • Τα φορολογικά προσρτιμα θα αμφισβητούνται μέσα από τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής και την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 • Οι μεταβολές του μητρώου πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από όλους τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες).

Πηγή: news.gr

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page