top of page

Αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας σύμφωνα με τον Ν.4224/2013

Από τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν.42224/2013 προκύπτει ότι από 01/01/2014 και μέχρι 31/12/2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω αναφερόμενες στον νόμο προϋποθέσεις.

Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία ΔΕΝ προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα και επομένως μπορούν να εκπλειστηριαστούν!

Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), ισχύει κανονικά, είτε έχει κανείς υπαχθεί ήδη, είτε όχι, επομένως μπορεί πάντα να υποβάλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο.

Συνοπτικά και απλά, λοιπόν, προκειμένου να δώσουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με το ποιους αφορά η εν λόγω διάταξη, δείτε τα κατωτέρω:

 • Στην ανωτέρω προστατευτική ρύθμιση υπάγονται οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες

 • Η αναστολή πλειστηριασμών αφορά οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.), αλλά και οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον δεν πρόκειται για τις παρακάτω εξαιρέσεις

 • ΔΕΝ αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

 • Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

*Την 20η-1-2014 δόθηκε παράταση έως 28-2-2014. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η παράταση δόθηκε από την Ένωση Τραπεζών και όχι δια νόμου, ούτε καν δι’ εγκυκλίου. Οι τράπεζες δηλαδή έβγαλαν ανακοίνωση ότι θα συνεχίζουν να δέχονται δηλώσεις έως την ανωτέρω ημερομηνία. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφέρει τα εξής: "Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, ενημερώνει ότι οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άθρου 2, παρ. 2α του ν.4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014". Προσοχή! Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλη

 • Στην Υπεύθυνη Δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000 € τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Υπάρχει υπόδειγμα συμπληρωμένης δήλωσης που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

 • Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για ένα (1) έτος δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014 εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη ΟΛΕΣ οι προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα στο τέλος του άρθρου

 • Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

 • Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.

 • Εάν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις όλοι οι οφειλέτες.

 • Στην περίπτωση που υπάρχει εγγυητής, εφόσον ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορούν να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή (αρ. 2 παρ. 2 περ. β’ Ν.4224/2013)

Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

 • αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007,

 • βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,

 • αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και

 • αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται,

 • βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 • πιστοποιητικό Α'/βάθμιας ή Β'/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

της Σταυρούλας Μπαλανίκα

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page