top of page

Ελάχιστες Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά για υπαγωγή στον Ν.3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

Προκειμένου να έχετε μια σαφή εικόνα περί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον Ν.3869/2010 και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται γι’ αυτό, αλλά κυρίως προκειμένου να ξεχωρίσετε τα διαφορετικά καθεστώτα «προστασίας» των περιουσιών σας στα πλαίσια των διαφόρων ρυθμίσεων που ισχύουν τελευταία και μπορείτε να διαβάσετε εδώ, και που μπορούν να λάβουν χώρα, εξωδικαστικώς και εξωδίκως, με τα τραπεζικά, παραθέτουμε τα ακόλουθα σχετικά με τον «Νόμο Κατσέλη»:

Κατ’ αρχάς, για την υπαγωγή στον Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, απαιτείται ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή να μην είναι έμπορος και να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος δεν αφορά χρέη που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο, καθώς και διοικητικά πρόστιμα, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., καθώς επίσης και εισφορές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και οφειλές από χορήγηση δανείων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Απαιτούμενα έγγραφα:

 1. Εξουσιοδότηση του οφειλέτη προς το δικηγόρο του με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

 2. Αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών από κάθε Τράπεζα (χορηγείται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και η Τράπεζα ανέξοδα απαντάει εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης). Μάλιστα πλέον είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει ως απάντηση και το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης της κάθε οφειλής. Θα πρέπει να ζητηθούν βεβαιώσεις οφειλών από όλες τις Τράπεζες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάσει κανείς να αναγράψει και τις οφειλές που έχει ως εγγυητής.

 3. Συμπλήρωση αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα στοιχεία που σας ζητούνται για την οικογενειακή και οικονομική σας κατάσταση, τα εισοδήματα, τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό, τα ακίνητά σας και τις οφειλές σας και υποβολή της σε κάθε Τράπεζα, όχι πλέον ως υποχρεωτικό στάδιο.

 4. Αντίγραφα δανειακών συμβάσεων και συμβόλαια αγοράς ακινήτων (και τα πιστοποιητικά μεταγραφών, εάν υπάρχουν).

 5. Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα των καταστάσεων και τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπάρχει υπόδειγμα που ο καθένας μπορεί να βρει εύκολα στο διαδίκτυο).

 6. Ε9, ώστε να είναι καταγεγραμμένα όλα τα ακίνητα του οφειλέτη (εάν έχει ακίνητα στο όνομά του), ιδιόκτητη κύρια κατοικία ή άλλα ακίνητα (αστικά, αγροτεμάχια, οικόπεδα, γήπεδα). Στην περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα, απαιτείται μία σύντομη περιγραφή του εκάστοτε ακινήτου (συνήθως από ένα συμβόλαιο, όπως τοποθεσία, έκταση, είδος, ποσοστό δικαιώματος), εάν υπάρχουν βάρη και εκτιμώμενες εμπορικές αξίες για το καθένα από αυτά.

 7. Τα τρία τελευταία Ε1 και Ε2 του οφειλέτη και του/της συζύγου, ώστε να φαίνονται τα εισοδήματα του ιδίου και του/της συζύγου. Θα πρέπει να εμφαίνεται το σημερινό μέσο μηνιαίο εισόδημα του οφειλέτη (εάν υπάρχει, π.χ. από βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη ή μισθοδοσία) και του/της συζύγου και γενικά τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (π.χ. αυτοκίνητα και ποια είναι η εμπορική τους αξία, μετοχές, ετααιρικά μερίδια κ.τ.λ.), όπως επίσης και κάθε άλλη πηγή εισοδήματος που τυχόν μπορεί να υπάρχει (π.χ. ενοίκια, σύνταξη, εκμετάλλευση ακινήτων, τόκοι καταθέσεων κλπ).

 8. Εάν ο οφειλέτης είναι άνεργος, θα πρέπει να δηλωθεί το επίδομα ανεργίας, καθώς και από πότε είναι γραμμένος στον Ο.Α.Ε.Δ. και η κάρτα ανεργίας.

 9. Τα τρία τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας του οφειλέτη.

 10. Ε.Τ.Α.Κ. (εάν διαθέτετε)

 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη από τον οικείο Δήμο, ώστε να φαίνεται η οικογενειακή του κατάσταση και τα προστατευόμενα μέλη.

 12. Εκτιμώμενο μέσο μηνιαίο κόστος διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του (προσκομίζοντας μηνιαίους λογαριασμούς, διατροφή, έξοδα κοινοχρήστων, ένδυσης, υπόδησης κ.α.).

 13. Ιατρικές Γνωματεύσεις και αποφάσεις Υγειονομικών Επιτροπών Οικείων Ασφαλιστικών Φορέων για απόδειξη αναπηρίας, βαριάς ασθένειας κ.τ.λ.

Σε περίπτωση που υπάρχει εγγυητής σε κάποιο από τα δάνεια, και εφόσον πληρούνται και ως προς αυτόν οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να κάνει την ίδια διαδικασία και να προσκομίσει όλα τα παραπάνω έγγραφα.

Τονίζουμε ότι ο νόμος δεν σας απαλλάσσει από τα βάρη σας. Επίσης, καλό θα ήταν ο δικηγόρος σας να έχει πλήρη εικόνα της περιουσιακής και οικονομικής σας κατάστασης (και των υποχρεώσεών σας, όπως πού έχει φτάσει το χρέος έως σήμερα, τι άλλες υποχρεώσεις καταβολής έχετε σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο π.χ.), διαφορετικά δεν θα μπορεί να σας συμβουλεύσει σωστά. Γενικώςο νόμος κρύβει και παγίδες, όπως π.χ. το γεγονός ότι ο Δικαστής μπορεί να αποφασίσει την εκποίηση όλων των υπολοίπων περιουσιακών σας στοιχείων, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο δανειστής, προστατεύοντας την πρώτη κατοικία, ή θα σας υποχρεώσει να καταβάλλετε ένα συγκεκριμένο ποσό ως δόση χωρίς δυνατότητα αποφυγής του.

Της Σταυρούλας Μπαλανίκα

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page