top of page

Νόμιμη η μίσθωση τουριστικών κατοικιών, χωρίς σήμα του ΕΟΤ


Μέχρι και την ψήφιση του νέου Μνημονίου, τον Αύγουστο του 2015, το νομοθετικό πλαίσιο για την βραχύχρονη μίσθωση κατοικιών, ως τουριστικών καταλυμάτων, όριζε ότι η κατώτερη επιτρεπτή διάρκεια για μια μίσθωση κατοικίας ήταν ένας μήνας. Έτσι, δυνάμει της περ. 2 της παραγράφου IΔ1 του Ν.4254/2014, ο ιδιοκτήτης που επιθυμούσε να εκμισθώσει το ακίνητό του για διάστημα λιγότερο από 30 ημέρες, θεωρείτο αυτομάτως ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος και υποχρεούτο να λάβει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Με το αρ. 2 του νέου Νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/2015, σελ. 935), η ως άνω διάταξη καταργήθηκε με ισχύ από 01-11-2015. Η νέα αυτή ρύθμιση απελευθερώνει, σε μεγάλο βαθμό το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων και δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εκμισθώνουν τις κατοικίες τους, με σκοπό την τουριστική τους εκμετάλλευση, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν, απαλλάσσοντάς τους από τη δαμόκλειο σπάθη των μέχρι πρότινος επαπειλούμενων προστίμων ύψους 50.000 €, σε περίπτωση μη λήψης του προαναφερθέντος σήματος.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς οφείλουν να καταχωρήσουν άμεσα τα στοιχεία της εκάστοτε μίσθωσης με ηλεκτρονική υποβολή τους στο taxis, στο οποίο εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, όπως αυτή προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό ή την προφορική συμφωνία, καθότι η μίσθωση αποτελεί σύμβαση που μπορεί να συναφθεί ακόμη και προφορικά, αφού ο έγγραφος τύπος της είναι αποδεικτικός και όχι συστατικός.


Σε περίπτωση, δε, που ο μισθωτής είναι αλλοδαπός, ελλείψει ΑΦΜ, οι ιδιοκτήτες καταχωρούν τον αριθμό διαβατηρίου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τη χώρα προέλευσής του. Εκτός από τη διάρκεια, το μίσθωμα και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μισθωτή, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πάντα να καταχωρούν τα στοιχεία και των άλλων ατόμων που θα κατοικούν στο μίσθιο, για παν ενδεχόμενο.


Λόγω των ελέγχων τραπεζικών κεφαλαίων (capital controls) και της ακόλουθης αύξησης των συναλλαγών μέσω διαδικτυακών τραπεζικών συστημάτων, η φορολογική τακτοποίηση των μισθώσεων ουδόλως πρέπει να υποτιμάται, καθώς οι έλεγχοι των φορολογικών αρχών στην κίνηση των τραπεζικών συναλλαγών έχουν, επί τούτω, ενταθεί. Η παράλειψη δήλωσης μίσθωσης οδηγεί σε επιβολή υπέρογκων προσαυξήσεων και τσουχτερών προστίμων.


Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, σε όσες κατοικίες εμπίπτουν στην κατηγορία των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και συγκεκριμένα στις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, όπως αυτές ορίζονται στον Νόμο 4276/2014.


Ειδικότερα, με βάση το αρ. 1 παρ. 2, εδ. β, περ. αα και ββ του ως άνω Νόμου, προβλέπεται ότι: «Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) ορίζονται μονοκατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 80 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων (βιλών) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013. ββ. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ως τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.μ. εκάστη, με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013


Τα ακίνητα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξακολουθούν να λογίζονται ως τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας αυτών να είναι η προηγούμενη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία, άνευ ετέρου. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι καλό θα είναι να συμβουλευτούν το μηχανικό που επιμελήθηκε την αδειοδότηση και κατασκευή του κτίσματος και να εξετάσουν επισταμένα το κόστος απόκτησης του σήματος που θα επιβαρυνθούν.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page